Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


1.1 OSNOVNI PODATKI

Naziv organa: Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
Naslov: Jadranska cesta 28
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: +386 (0) 2 300 88 00
Fax: +386 (0) 2 332 17 11
E-pošta: info[@]energetika-mb.si
Odgovorna uradna oseba: mag. Alan Perc, univ.dipl.inž.stroj., direktor podjetja
Datum prve objave kataloga: 12.04.2005
Datum zadnje spremembe: 29.06.2016

1.2 OBLIKE DOSTOPA DO KATALOGA

V elektronski obliki:

Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.energetika-mb.si ali ga lahko naročite po e-pošti: info[@]energetika-mb.si

 

 

V tiskani obliki:

Katalog lahko naročite v tiskani obliki na zgornjem naslovu (točka 1).

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


2.1 PODATKI O ORGANIZACIJI JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.

Kratek opis delovnega področja organa

Izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote (dobava in prenos toplote po distribucijskem sistemu do končnih odjemalcev oziroma oskrba s toplo iz vročevodnega omrežja) in del obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se nanaša na ravnanje z blatom iz Centralne čistilne naprave Maribor (v nadaljevanju CČN Maribor).

 

 

Transakcijski računi:

Sparkasse d.d.: IBAN SI56 3400 0101 6453 955

Nova KBM Maribor: IBAN SI 56 0451 5000 1418 648

Hypo Alpe-Adria-bank d.d.: IBAN SI 56 3300 0000 4822 734

 

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl. št.: 1/00753/00

Znesek osnovnega kapitala: 1.011.099,98 EUR

Matična številka: 5107199

ID številka za DDV: SI77722922

 

 

Območje izvajanja dejavnosti

 

Dejavnost gospodarske javne službe distribucije toplote se izvaja na območju Mestne občine Maribor, kjer je predvidena oskrba s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma distribucijskega sistema. Dejavnost ravnanja z blatom se izvaja izključno za odstranjevanje blata iz CČN Maribor.

 

 

  

2.2 ORGANIGRAM IN SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT - ODDELKOV PODJETJA

Vsi oddelki so locirani na sedežu podjetja.

 

Proizvodnja toplote

Kontaktna oseba: Marko Hegedič, vodja oddelka

Telefon: +386 (2) 300 88 39

E-pošta: marko.hegedic[@]energetika-mb.si

 

SODO toplotna energija

Kontaktna oseba: Mitja Dolinšek, vodja oddelka

Telefon: +386 (2) 300 88 63

E-pošta: mitja.dolinsek[@]energetika-mb.si

 

Raziskave in razvoj

Kontaktna oseba: Miran Rožman, vodja oddelka

Telefon: +386 (2) 300 88 70

E-pošta: miran.rozman[@]energetika-mb.si

 

Komercialni oddelek

Kontaktna oseba: Silva Rodman, vodja oddelka

Telefon: +386 (2) 300 88 23

E-pošta: silva.rodman[@]energetika-mb.si

 

Finančno računovodski oddelek

Kontaktna oseba: Igor Drobnič, vodja oddelka

Telefon: +386 (2) 300 88 37

E-pošta: igor.drobnic[@]energetika-mb.si

 

Splošni oddelek

Kontaktna oseba: Klara Krajčič, vodja oddelka

Telefon: +386 (2) 300 88 71

E-pošta: klara.krajcic[@]energetika-mb.si

 

 

Organigram podjetja

 

 2.3 KONTAKTNI PODATKI OSEBE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zakoniti zastopnik in predstavnik družbe

 

mag. Alan PERC, univ.dipl.inž.stroj.,

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska c. 28, 2000 Maribor

Telefon: +386 (2) 300 88 00, E-pošta: info@energetika-mb.si


2.4 SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA PODJETJA - DALJINSKO OGREVANJE

 

Državni predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi akti in odloki):

 

Povezave:

http://www.pisrs.si/

http://www.medobcinski.si/

http://www.uradni-list.si/

http://www.energetika-portal.si/predpisi/

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/

 

Najpomembnejši zakoni:

 

-        Zakon o gospodarskih javnih službah

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272

-        Energetski zakon

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665

-        Zakon o graditvi objektov

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490

-        Stanovanjski zakon

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008

-        Zakon o varstvu okolja

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545

-        Zakon o prostorskem načrtovanju

http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=zakon+o+prostorskem+na%C4%8Drtovanju

-        Zakon o urejanju prostora

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1581

-        Zakon o javnem naročanju

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086

-        Zakon o meroslovju

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1615

-        Zakon o lokalni samoupravi

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307

 

Najpomembnejši podzakonski predpisi:

 

-        Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12292

-        Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12404

-        Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3560

-        Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12408

-        Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8674

-        Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9247

-        Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10043

-        Uredba o zagotavljanju prihrankov energije

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6636

-        Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4187

-        Pravilnik o tlačni opremi

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE219

-        Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200

-        Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_931

-        Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_935

-        Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1742

 

 

Najpomembnejši predpisi lokalne skupnosti:

 

Povezave:

 

http://www.medobcinski.si/

http://www.maribor.si/

-        Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Maribor (MUV, št. 9/2012, 11/2012, 11/2013, 12/2014, 25/2014)

-        Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010)

-        Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. v Mestni občini Maribor (MUV, št. 15/2009, 18/2012 in 1/2016)

-        21. in 22. Sklep 29. seje Mestnega sveta Mestne občine v letu 2009

-        Odlok o spremembah odloka o merilih in kriterijih za določanje višine priključnin na vodovodno, kanalizacijsko, toplotno in plinovodno omrežje v mestni občini Maribor (MUV, št. 4/2003)

-        Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV 1/14- UPB1, 12/14) - opredeljuje načine ogrevanja v skladu z energetsko karto iz Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za  urbanistično zasnovo mesta Maribor (MUV št. 19/2006)

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=219

-        Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=27171

-        Prostorski akti Mestne občine Maribor (določen način ogrevanja)

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=219

 

Predpisi EU:

 

Povezave:

http://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/evropska-unija/veljavni-pravni-akti/

http://eur-lex.europa.eu/

 

Uredbe EU

-          UREDBA (EU) št. 347/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 UL L 115 z dne 25. 4. 2013, str. 39 prečiščena različica (2014-01-10)

-          DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1391/2013 z dne 14. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije UL L 349 z dne 21. 12. 2013, str. 28

Direktive EU

-          DIREKTIVA 2012/27/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES UL L 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1 prečiščena različica (2013-07-01)

-          DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb UL L 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13

 

Predpisi oziroma splošni akti izvajalca javne službe Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.

Povezave:

http://www.pisrs.si/

http://www.uradni-list.si/

http://www.medobcinski.si/

http://www.energetika-mb.si/

-        Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor (MUV, št. 4/2006 in Ur. l. RS št. 20/2006)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=71944#!/Splosni-pogoji-za-dobavo-in-odjem-toplote-iz-distribucijskega-omrezja-Mestne-obcine-Maribor

-        Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor (MUV, št. 4/2006 in Ur. l. RS št. 20/2006)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=71945#!/Tarifni-sistem-za-dobavo-in-odjem-toplote-iz-distribucijskega-omrezja

-        Tehnični in drugi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje (MUV, št. 20/2007)

-        Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Maribor (Ur. l. RS, št. 65/2007)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=81558#!/Sistemska-obratovalna-navodila-za-distribucijsko-omrezje-za-oskrbo-s-toploto-za-geografsko-obmocje-Mestne-obcine-Maribor

-        Splošni pogoji sporočanja razdelilnikov (Veljavni od 1.9.2011)

http://www.energetika-mb.si/dejavnost/toplota/predpisi/

-        Splošni pogoji za poslovanje z e-računom v Javnem podjetju Energetika Maribor d.o.o., januar 2013

      http://www.energetika-mb.si/dejavnost/toplota/predpisi/

             

Seznam strateških in programskih dokumentov

Povezave:

http://www.pisrs.si/

http://www.uradni-list.si/

http://www.medobcinski.si/

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/

-         Energetski zakon (EZ-1)

-         Energetski koncept Slovenije

-         Letna energetska bilanca Republike Slovenije

-         Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP-TGP)

-         Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo do leta 2020 (AN-OVE)

-         Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 (AN-URE)

-         Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP-EKP)

-         Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP-TGP)

 

 

 

 

2.5 SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV, PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI, STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV DELOVNEGA PODROČJA – OPRAVLJANJE DELA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE -

Državni predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi akti in odloki):

Povezave:

http://www.pisrs.si/

http://www.uradni-list.si/

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/

Najpomembnejši zakoni:

-        Zakon o varstvu okolja

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545

Najpomembnejši podzakonski predpisi:

-       Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060

-        Uredba o odpadkih

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011

-        Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951

-        Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3859

-        Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4880

Najpomembnejši predpisi lokalne skupnosti:

Povezave:

http://www.medobcinski.si/

-        Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini  Maribor (11/2016)

Predpisi EU:

Povezave:

http://eur-lex.europa.eu/

Direktive EU:

DIREKTIVA 2010/75/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 24.novembra 2010 o industrijskih

emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev)

DIREKTIVA SVETA z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode

DIREKTIVA 2008/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv

Seznam strateških in programskih dokumentov

Povezave:

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

-       Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Novelacija za obdobje od 2005 do 2017, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 2010

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/operativni_program_komunalne_vode.pdf

-       Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 2008

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/operativni_program_odpadki_2008.pdf

 

 

2.6 KATALOG UPRAVNIH, SODNIH POSTOPKOV ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV, KI JIH ORGAN VODI

Izdajanje smernic in mnenj v postopkih sprejemanja prostorskih aktov (Energetski zakon).

Izdajanje projektnih pogojev pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasij k projektu gradbenega dovoljenja v postopku pridobivanja gradbene dokumentacije (Zakon o graditvi objektov).

Izdajanje soglasij za priključitev na distribucijski sistem (Energetski zakon).

Izterjava dolžnikov po sodni poti.

Sprejemanje splošnih aktov za izvajanje javne službe na podlagi javnega pooblastila Energetskega zakona.

Izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplote.

Izvajanje dela obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se nanaša na ravnanje z blatom iz Centralne čistilne naprave Maribor (v nadaljevanju CČN Maribor).2.7 SEZNAM POMEMBNEJŠIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Plani širitve vročevodnega omrežja
 • Plani širitve proizvodnje
 • Priključne moči uporabnikov
 • Informacije v zvezi s pridobivanjem upravne dokumentacije
 • Informacije o vgrajeni in predvideni opremi v ogrevalnem sistemu
 • Informacije o emisijah dimnih plinov iz kurilnih naprav podjetja
 • Informacije v zvezi z javnimi naročili
 • Geodetski posnetki tras vročevodov
 • Podatki iz arhiva tehnične dokumentacije toplotnih postaj vključenih v sistem podjetja:

elementih toplotnih postaj

tehničnih parametrih delovanja toplotnih postaj

 • Tehnični pogoji (projektna naloga) za projektiranje vročevodov
 • Tehnični pogoji za projektiranje toplotnih postaj:
  • projektna naloga za toplotne postaje do 50 kW
  • projektna naloga za toplotne postaje nad 50 kW
  • projektna naloga za toplotne postaje z manjšo pripravo tople sanitarne vode
  • projektna naloga za toplotne postaje z večjo pripravo sanitarne tople vode
 • Tehnični pogoji (projektna naloga) za projektiranje sistemov ogrevanja v objektih, priključenih na sistem daljinskega ogrevanja podjetja
 • Informacije o možnostih in okvirnih stroških priključitve na obstoječe vročevodno omrežje podjetja
 • Podatki povezani s toplotno postajo ali ogrevanim objektom:
  • priključna moč
  • nastavljeni tehnični in časovni parametri delovanja TOP1
  • predstavniki stanovalcev2
  • izvajalci delitve

3 UPRAVLJANJE JAVNIH EVIDENC

Organ ne upravlja javnih evidenc.
4 DRUGE INFORMATIZIRANE ZBIRKE PODATKOV

 

Organ vodi zbirko podatkov o odjemnih mestih, odjemalcih, porabi, obračunu in plačilih toplote ter predpisane zbirke osebnih podatkov zaposlenih.

 

 

5 OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  

Opis dostopa prek spleta

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnem naslovu www.energetika-mb.si.

Opis dostopa po pošti in elektronski pošti

Dostop do informacij javnega značaja je načeloma predviden na podlagi pisnega zaprosila, ki ga oseba lahko odda osebno na sedežu organa, po pošti ali po elektronski pošti info@energetika-mb.si.

Opis fizičnega oziroma osebnega ter telefonskega dostopa

Fizičen oziroma oseben dostop je možen v okviru uradnih ur za stranke pri kontaktnih osebah za posredovanje informacij javnega značaja. V primeru takojšnje nedosegljivosti informacije lahko organ poda informacijo naknadno. 

Uradne ure za poslovanje s strankami so:

-        v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10.00 ure in od 11.00 do 13:30 ure,

-        v sredo od 7:30 do 10.00 in od 11.00 – 16:30,

-        v petek od 7.30 – 10.00 ure.

 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami     

Informacije javnega značaja so dostopne na podlagi pisnega ali ustnega zaprosila, možen je dostop z invalidskim vozičkom ali preko ogleda vsebin spletne strani organa.

 

 

Opis delnega dostopa

Delni dostop se izvaja s prekrivanjem delov dokumentov, ki vsebujejo podatke nejavnega značaja.

 

 

6 STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Organ lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994).

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani www.energetika-mb.si.  Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatkov, in sicer »Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.«.

DDV se obračuna ob izstavitvi računa, skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

7 SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

-        Tehnični pogoji (projektna naloga) za projektiranje vročevodov

-        Tehnični pogoji za projektiranje toplotnih postaj

-        Projektna naloga za toplotne postaje do 50 kW

-        Projektna naloga za toplotne postaje nad 50 kW

-        Projektna naloga za toplotne postaje z manjšo pripravo tople sanitarne vode

-        Projektna naloga za toplotne postaje z večjo pripravo sanitarne tople vode

-        Tehnični pogoji (projektna naloga) za projektiranje sistemov ogrevanja v objektih, priključenih na sistem daljinskega ogrevanja podjetja

-        Informacije o možnostih in okvirnih stroških priključitve na obstoječe vročevodno omrežje podjetja

-        Podatki povezani s toplotno postajo, ali ogrevanim objektom:

         - priključna moč,

         - nastavljeni tehnični in časovni parametri  delovanja TOP

         - informacije v zvezi s pridobivanjem upravne dokumentacijeV Mariboru, dne 29.6.2016


https://m.energetika-mb.si

 

Navodila Mobilna energetika (1.1 MB)

© Energetika Maribor 2016