Sončna elektrarna

V podjetju Energetika Maribor smo že leta razmišljali o sončni elektrarni, vendar se projekt zaradi drugih prednostnih projektov ni realiziral, vse do letošnje jeseni.

Naša energetska strategija temelji na osmišljenem spletu različnih energentov, ki bodo zagotavljali energetsko učinkovitost in čisto okolje.

Projekt: PV 1 – Sončna elektrarna Energetika Maribor
Lokacija: Jadranska cesta 28, Maribor

Kratek opis:

S ciljem doseganja čim višje stopnje samooskrbe z električno energijo se je na lokaciji kotlovnice Energetika Maribor, na Jadranski cesti 28 v Mariboru, umestila nova sončna elektrarna. Elektrarna je umeščena v obstoječ elektroenergetski sistem Energetike Maribor po mehanizmu samooskrbe oz. elektrarne namenjene za lasten odjem – PX.3 shema. Elektrarna je razdeljena na dva sklopa, ta pa na podsklope z inštalirano močjo:
• elektrarna na strehi skladišča
• elektrarna na jeklenih nadstreških
Na nadstreških so se predvideli dvostranski sončni sprejemniki, kateri zajemajo tudi odbit svetlobni tok. Skupna inštalirana moč elektrarne znaša 254,37 kW. Glede na izvedene urne napovedi proizvodnje električne energije pričakujemo, da bo elektrarna letno proizvedla 274 MWh električne energije, kar predstavlja približno 18 % vse porabljene električne energije (glede na referenčno leto 2019) na lokaciji.

Namen operacije:

Namen projekta je bil uporabiti vse razpoložljive strešne površine razen strehe nad kotlovnico, katera mora zaradi varnostnih zahtev ostati neobremenjena. Ob enem je cilj projekta doseči čim večjo izkoriščenost prostora, zagotoviti energetsko in ekonomsko učinkovitost projekta ter doseči čim višjo proizvodnjo elektrike (povečevanja deleža OVE v strukturi proizvodnje).

Finančna podpora:

Projekt se je delno sofinanciral s pomočjo nepovratnih sredstev RS in EU iz Kohezijskega sklada na podlagi razpisa JR SE OVE 2019 (Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022), kateri omogoča pridobitev do 20% nepovratnih sredstev za upravičene operacije poziva.
Povezava na: http://www.eu-skladi.si/

Rezultati operacije:

Projekt izgradnje sončne elektrarne PV 1 ima nezanemarljiv tehnološki, energijski, kakor tudi ekonomski potencial v sistemu daljinskega ogrevanja MOM, predvsem pa za celotno mesto. Z zagonom sončne elektrarne se je neposredno povečal delež proizvedene elektrike in posredno toplote iz obnovljivih virov že pred letom 2025, s tem pa znižanje stroškov in zagotavljanje učinkovitosti samooskrbe. Sončna elektrarna prinaša tudi ekonomske koristi z vidika zmanjšanja stroškov z dobavo električne, hkrati pa se bo povečal prihodek iz naslova tržnih dejavnosti podjetja (prodaja električne energije-viški).

Preberite tudi: Sončna elektrarna Energetika Maribor