Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Omrežje

Energetika Maribor je edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor.

Oskrbujemo gospodinjstva in poslovne objekte

Energetika Maribor s toplotno energijo oskrbuje več kot 13.000 odjemalcev. V strukturi odjema predstavlja gospodinjski odjem večinski, skoraj dvotretjinski delež, preostanek predstavlja poslovni odjem.

Toplota in električna energija

V zadnjih letih je Energetika Maribor s kotli in z napravo za soproizvodnjo (skupaj s podjetjem Moja energija) letno oskrbela odjemalce z več kot 95 GWh toplote in proizvedla 65 GWh elektrike. Skupne kapacitete teh naprav znašajo 120 MW toplotne moči ter 15 MW električne moči. Kot energent se v vseh napravah uporablja zemeljski plin.

Proizvedena toplota se dobavlja našim odjemalcem preko distribucijskega omrežja.

Vročevodno omrežje v Mariboru

Za prenos toplote od energetskega vira do odjemalčevih naprav – toplotne postaje je potrebno zgraditi cevovode, po katerih se pretaka vroča voda. V Mariboru je do zdaj zgrajeno vročevodno omrežje v skupni dolžini približno 38 kilometrov.

VPOGLED V VROČEVODNO OMREŽJE MESTNE OBČINE MARIBOR