Srce mesta!

Predpisi

Predpisi

Proizvodnja toplote je naša primarna dejavnost in predstavlja edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor.

  1. Splošni akti, ki veljajo do 31.12.2018:

Tehnični in drugi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje (999 KB) (MUV, št. 20/2007)

Sistemska obratovalna navodila (268 KB) (Ur.l.RS, št. 65/2007) povezava na Uradni list RS

Tarifni sistem (143 KB) (Ur.l.RS, št. 20/2006) povezava na Uradni list RS

Splošni pogoji (174 KB) (Ur.l.RS, št. 20/2006) povezava na Uradni list RS

 

  1. Nova sistemska obratovalna navodila se bodo začela uporabljati s 1.1.2019:

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor najdete tukaj.

 

Obveščamo vas o sprejemu

SISTEMSKIH OBRATOVALNIH NAVODIL ZA DISTRIBUCIJSKI SISTEM TOPLOTE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR, 

ki začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2019.


Sistemska obratovalna navodila (v nadaljevanju SON), so splošni akt (predpis), izdan na podlagi javnega pooblastila iz 297. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in soglasja Agencije Republike Slovenije za energijo, št. 73-20/2016-33/236, z dne 24.8.2018. 


Urejajo naslednje pogoje uporabe in izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote:
-        splošne pogoje za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave toplote;
-        obratovanje omrežja, tehnične in druge pogoje za varno obratovanje sistema, pogoje in način izvajanja priključitev na sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kvalitetno oskrbo s toploto;
-        tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcem glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto in druge elemente.

Na podlagi drugega odstavka 519. člena EZ-1 in 113. člena SON se z dnem uporabe tega akta, to je s 1.1.2019, prenehajo uporabljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 20/06), Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 20/06), Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 65/07) in Tehnični in drugi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje (MUV, št. 20/07).


Sistemska obratovalna navodila predstavljajo predpisano vsebino pogodb z odjemalci (lastnikom ali drugim uporabnikom odjemnega oziroma obračunskega mesta) in v skladu z drugim odstavkom 17. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) dopolnjujejo ali stopajo na mesto pogodbenih določil, ki niso v skladu z njimi. 


Sistemska obratovalna navodila so v postopku objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Na spletni strani bodo prav tako objavljene nove Tehnične zahteve in drugi pogoji za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, ki se bodo začele uporabljati z dnem 1.1.2019.
 MOBILNA ENERGETIKA

mobilna slika

https://m.energetika-mb.si

Navodila Mobilna Energetika (1.1 MB)

VPRAŠAJTE NAS

KAKO DO NAS

KAKO DO NAS