Srce mesta!

KOC KROG


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

SODELOVANJE JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. V KOC KROG

 

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor je skupaj z drugimi partnerji kandidirala za izvedbo projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu - KOC KROG, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018.

Javni razpis se izvaja skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru 10. prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc«« in 10.1.2 specifičnega cilja »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo s sofinanciranjem usposabljanj s strani Republike Slovenije in Evropske unije zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo.

Prijavljeni projekti

Cilji projekta

1.

Aktivnosti razvoja zaposlenih – interaktivna delavnica za vodje: Zavzetost Vodij

O tako pomembnih temah, kot so odnosi med ljudmi na delovnem mestu in o vplivu obnašanja vodij do podrejenih na uspešnost družbe, zaradi pomanjkljivosti v vsebinah formalnega izobraževanja ugotavljamo velik manjko teh kompetenc in obenem priložnost za razvoj kadrov in s tem uspešnosti naše družbe, kakor tudi družbe na splošno.   Z usposabljanjem želimo dvigniti nivo zavzetosti vodij, hkrati pa jih usposobiti za vzpodbujanje zavzetosti svojih podrejenih.

2.

Pravno varstvo v postopkih dodeljevanja EU sredstev -seminar

Področje podeljevanja EU sredstev, zahtev pri rabi ter še posebej vodenju, zbiranju, hranjenju in arhiviranju dokumentacije za dokazovanje smotrnosti rabe sredstev ni bila redni del študijskih programov. Ugotavljamo velik manjko teh kompetenc, obenem priložnost za razvoj kadrov in s tem uspešnosti naše družbe, pa tudi nujno potrebno varovanje pred povsem nepotrebnimi formalnimi napakami, zaradi katerih lahko pride do vračanja sredstev.

3.

Zakonite oblike opravljanja dela - seminar

Zaradi različnih možnih načinov zagotavljanja človeških virov, razdrobljene zakonodaje ter zlasti nove zakonodaje v pripravi (Inšpekcija dela) je potrebno posodobiti znanje o pogojih za pravilno izvajanje predpisanih obveznosti. Kot največjo dodano vrednost tega izobraževanja je izpostaviti izkušnje in smernice inšpektorata za delo, kot pristojnega organa za nadzor nad vprašanji zaposlovanja.

4.

Program usposabljanja s področja digitalizacije poslovanja – usposabljanje za uporabo spletno podprtega analitičnega poročevalskega sistema TOMAS

Usposabljanje je namenjeno usposabljanju zaposlenih za nov digitaliziran način dela, ki ga sicer uporabljajo vsi večji, zlasti mednarodni, konkurenti. Z usposabljanjem se pridobivajo znanja za  uporabo programskega orodja TOMAS, ki predstavlja spletno podprt analitični poročevalski sistem, namenjen nadomeščanju dosedanjih poročil v obliki Excel ali word tabel in elektronskih sporočil.  V svojem bistvu bo odslej poročanje vseh oddelkov združeno v eno platformo, obenem pa bodo elektronsko vodeni tudi procesi dela (odrejanje nalog, roki, odgovorne osebe, opominjanje…).  Na ta način bodo zaposleni usposobljeni za zagotavljanje enotne celovite baze podatkov, namenjene poročanju, sprotnemu spremljanju rezultatov in drugih kazalnikov kvalitete oziroma tveganj. S tem pa bodo usposobljeni tudi za zagotavljanje sprotnega nadziranja procesov v njihovi odgovornosti in bistveno kvalitetnejšo podatkovno osnovo za sprejemanje pomembnih odločitev v družbi. 

5.

Seznanitev z zahtevami novega standarda  ISO 9001:2015  za vodstvo, lastnike procesov in za notranje presojevalce

Pridobivanje novih znanj o kakovostni organizaciji, ki zahteva evidentirano planiranje, spremljanje, analiziranje in odpravljanje napak, je nujni ukrep obvladovanja podatkov, virov, človeških virov in tveganj. Tovrstnih znanj zaposleni zaradi različnih smeri izobrazbe v šolskem sistemu niso pridobili, prav tako se ta znanja v praksi neprestano razvijajo. Z usposabljanjem o najnovejših zahtevah kakovostnega vodenja organizacij bodo posamezniki pridobili nova mednarodno priznana znanja, s tem pa bodo tako zase kot za družbo razvili nujno potrebne kompetence kakovostne organizacije dela.

6.

Usposabljanje  - postopki javnega naročanja s praktičnimi primeri

Pridobivanje znanj s področja javnega naročanja po sprejemu novega ZJN-3.

7.

 

Notranje usposabljanje – Invazivke

 

Usposabljanje iz problematike tujerodnih (rastlinskih) invazivnih vrst.

8.

Notranje usposabljanja - Krožno gospodarstvo - 
Od teorije v krožno pot

Spoznavanje osnov krožnega gospodarstva, prehod mesta v krožno gospodarstvo, ponovna uporaba kot del krožnega gospodarstva, raziskovanje kako krožen je lahko moj delovni proces.

 

 

 MOBILNA ENERGETIKA

mobilna slika

https://m.energetika-mb.si

Navodila Mobilna Energetika (1.1 MB)

VPRAŠAJTE NAS

KAKO DO NAS

KAKO DO NAS