Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Možnosti priklopa

Seznanite se s postopkom priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja.

Postopek pridobivanja soglasja

Na podlagi pisne vloge ali ustne informacije pridobi investitor ali odjemalec mnenje Energetike Maribor o možnosti priklopa. Če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, vloži investitor ali odjemalec pisno vlogo za izdajo projektnih pogojev ali soglasja z naslednjimi prilogami:

a) za pridobitev projektnih pogojev: idejna zasnova s situacijo objekta, z vrisano predvideno traso priključnega voda in lokacijo toplotne postaje z oceno priključne moči objekta

b) za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam: projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko in toplozračno ogrevanje, klimatizacija, ogrevanje sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekte strojnih in elektroinstalacij) in priključnega voda.

Pozitivno soglasje k projektnim rešitvam je hkrati tudi dovoljenje za priključitev.

Za enostanovanjske objekte izda Energetika Maribor soglasje k projektnim rešitvam na podlagi idejne zasnove s situacijo objekta, z vrisano predvideno traso priključnega voda in lokacijo toplotne postaje.

K idejni zasnovi je treba predložiti tudi popis potrebnega materiala za priključni vod in toplotno postajo.

Izvedba strojnih in elektro instalacij priključnega voda in toplotne postaje

Vsa dela se izvajajo po projektni dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo soglasja.

Dela lahko izvajajo za ta dela usposobljeni inštalaterji. Distributivni nadzor nad deli vršijo strokovnjaki Energetike Maribor.

Po končani izvedbi in uspešnem poskusnem obratovanju se investitor ali odjemalec dogovorita za kakovostni pregled, o katerem se izdela zapisnik.

Po uspešnem kakovostnem pregledu oz. tehničnem pregledu, ki ga je treba opraviti, če je bilo za gradnjo toplotnih naprav izdano gradbeno dovoljenje, bodo strokovnjaki Energetike Maribor na omrežje daljinskega ogrevanja priključili toplotne naprave, če je bila sklenjena pogodba o dobavi toplote med Energetiko Maribor in odjemalcem ter so bili izpolnjeni vsi ostali pogoji iz Splošnih, tehničnih in drugih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje Mestne občine Maribor.