Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Obračun

Preberite več o načinu obračuna porabljene toplote, ki ga določajo Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor.

Način obračuna porabljene toplote

Način obračuna porabljene toplote iz vročevodnega omrežja daljinskega ogrevanja določajo Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor.

Stroški za toploto so razdeljeni na neodvisne in odvisne stroške.

Neodvisni stroški

So tisti del celotnih stroškov, ki je neodvisen od porabe toplote – to je obračunska moč. Obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji posameznega objekta, ki je enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Stalni stroški obračunske moči se med posamezne stanovanjske enote razdelijo po ključu ogrevalnih površin. Cena na enoto obračunske moči je v EUR/kW/mesec.

Odvisni stroški

So tisti del celotnih stroškov za toploto, ki je odvisen od porabljene toplote. Porabljena toplota se ugotavlja neposredno z odčitavanjem obračunskega merilnika toplote na odjemnem mestu v toplotni postaji za posamezno obračunsko obdobje in zajema toploto za potrebe ogrevanja objekta, toploto za pripravo tople sanitarne vode ter toploto za potrebe drugih tehnoloških procesov objekta (hlajenje …).

Porabljena toplota za pripravo tople sanitarne vode se ugotavlja posredno z vodomerom oz. neposredno z merilnikom toplote (delilnikom). V novejših objektih s stanovanjskimi toplotnimi podpostajami je energija za pripravo tople sanitarne vode vključena v skupno porabo toplote posamezne stanovanjske enote. Če je sistem za pripravo tople sanitarne vode izveden kot samostojna toplotna postaja, se porabljena toplota za pripravo tople sanitarne vode ugotavlja neposredno z odčitavanjem ločenega obračunskega merilnika toplote. Cena na enoto dobavljene toplote je v EUR/kWh.

Delitev porabljene toplote po večstanovanjski zgradbi

Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov toplote, sprejet, kot določa veljavna zakonodaja.

Na podlagi razdelilnika stroškov toplote določi v skladu z veljavno zakonodajo upravnik zgradbe oziroma lastniki, če stavba nima upravnika (lahko pa tudi usposobljena in pooblaščena tretja oseba), deleže stroškov za porabljeno toploto za posamezna obračunska mesta. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov. Deleže stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto dostavi pooblaščenec distributerju toplote do vsakega 5. delovnega dne v naslednjem mesecu za preteklo obračunsko obdobje.

Če distributer toplote do navedenega dne v mesecu ne prejme obvestila o deležih stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna toploto po zadnjih znanih deležih stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto.

Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju ne posreduje razdelilnika stroškov oziroma deležev stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto preko spletne aplikacije Energetike Maribor (WEB), obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote v skladu z veljavno zakonodajo.