Prosim posodobite vaš brskalnik!

Pogosta vprašanja

Tukaj boste našli odgovore na najpogostejša vprašanja naših odjemalcev.

Kaj je treba storiti v primeru statusnih sprememb, tj. selitev, odjav ali prijav?

S statusnimi spremembami označujemo vse spremembe podatkov o lastniku stanovanja (poslovnega prostora) oziroma odjemalcu toplote. V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem, je dolžan odjemalec poravnati vse obveznosti do distributerja toplote, vključno za mesec, v katerem je javil spremembo.

V primeru spremembe odjemalca prevzema dosedanji odjemalec obveznost plačevanja porabljene toplote in drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisani način obvestil o spremembah distributerja toplote. V primeru spremembe odjemalca je dolžan dosedanji odjemalec o tem obvestiti distributerja toplote.

Obvestilo o spremembi odjemalca obsega naslednje podatke:

V primeru fizičnih oseb:

 • ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
 • ime, priimek in naslov novega odjemalca,
 • priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
 • enotno matično številko novega odjemalca,
 • podatke o zaposlitvi,
 • število oseb v gospodinjstvu,
 • davčno številko.

V primeru pravnih oseb in samostojnih podjetnikov:

 • podjetje,
 • naslov sedeža podjetja in naslov odjemnega mesta,
 • številko transakcijskega računa in banke, pri kateri je odprt,
 • izpisek iz sodnega registra ali davčnega urada,
 • davčno številko.

V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov za ogrevanje. Pooblastilo preda distributerju toplote. Če najemnik ne poravnava stroškov distributerju toplote, je odjemalec (lastnik) subsidiarno oziroma nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti. Do prejema obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.

Kdaj se začne in kdaj konča ogrevalna sezona?

Primarno vročevodno omrežje Mestne občine Maribor v upravljanju Energetike Maribor je v stalnem pogonu in omogoča ogrevanje vse leto.

Stanovanjski odjem

V novejših objektih s stanovanjskimi sekundarnimi ogrevalnimi podpostajami je odločitev o režimu, začetku in koncu ogrevanja prepuščena individualno lastnikom stanovanjskih enot.

V starejših večstanovanjskih objektih, kjer je delovanje skupnih toplotnih postaj v upravljanju Energetike Maribor in kjer sekundarni sistem ne omogoča stalnega ogrevanja stanovanjskih enot, je odločitev o začetku, koncu in režimu ogrevanja prepuščena stanovalcem skupnega odjemnega mesta, ki Energetiki Maribor svoje želje po spremembi režima za skupno odjemno mesto sporočijo po svojih skupnih kontaktnih osebah oz. po upravitelju večstanovanjskega objekta.

Energetika Maribor vključi ogrevalne naprave teh objektov z naslednjim dnem, ko je po treh dneh zaporedoma zunanja temperatura ob 21. uri nižja ali enaka +12 0C, in izključi analogno z naslednjim dnem, ko je po treh dneh zaporedoma zunanja temperatura ob 21. uri višja od +12 0C. Če so želje stanovalcev drugačne, to sporočijo po skupnih kontaktnih osebah oz. po upravitelju večstanovanjskega objekta dežurni službi Energetike Maribor. Podobno lahko odjemalci ukrepajo ob nihanju zunanjih temperatur v prehodnem obdobju, ko so možne tudi začasne prekinitve ogrevanja.

Poslovni odjem

Odločitev o režimu, začetku in koncu ogrevanja je prepuščena individualno lastnikom oz. upravljavcem poslovnih objektov.

Kako je z delitvijo toplote v večstanovanjskih zgradbah?

Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov toplote, sprejet, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Na podlagi razdelilnika stroškov toplote določi v skladu z veljavno zakonodajo upravnik zgradbe oziroma lastniki, če stavba nima upravnika (lahko pa tudi usposobljena in pooblaščena tretja oseba), deleže stroškov za porabljeno toploto na posameznih obračunskih mestih. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov. Deleže stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto dostavi pooblaščenec distributerju toplote do vsakega 29. v mesecu.

Če distributer toplote do navedenega dne v mesecu ne prejme obvestila o deležih stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna toploto po zadnjih znanih deležih stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto.

Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju ne predloži razdelilnika stroškov oziroma deležev stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakšen je način obračuna porabljene toplote?

Veljavni tarifni sistem Energetike Maribor določa način obračuna porabljene toplote iz vročevodnega omrežja daljinskega ogrevanja.

Stroški za toploto so razdeljeni na neodvisne in odvisne stroške.

Neodvisni stroški

So tisti del celotnih stroškov, ki je neodvisen od porabe toplote, to je obračunska moč. Obračunska moč predstavlja zakupljeno in nastavljeno moč na toplotni postaji posameznega objekta, ki je enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Stalne stroške obračunske moči se med posamezne stanovanjske enote razdeli po ključu ogrevalnih površin. Cena na enoto obračunske moči je v EUR/kW/mesec.

Odvisni stroški

So tisti del celotnih stroškov za toploto, ki je odvisen od porabljene toplote. Porabljena toplota se ugotavlja neposredno z odčitavanjem obračunskega merilnika toplote na odjemnem mestu v toplotni postaji za posamezno obračunsko obdobje in zajema toploto za potrebe ogrevanja objekta, toploto za pripravo tople sanitarne vode ter toploto za potrebe drugih tehnoloških procesov objekta (hlajenje …). Porabljena toplota za pripravo tople sanitarne vode se ugotavlja posredno z vodomerom oz. neposredno z merilnikom toplote (delilnikom).

V novejših objektih s stanovanjskimi toplotnimi podpostajami je energija za pripravo tople sanitarne vode vključena v skupno porabo toplote posamezne stanovanjske enote. Če je sistem za pripravo tople sanitarne vode izveden kot samostojna toplotna postaja, se porabljena toplota za pripravo tople sanitarne vode ugotavlja neposredno z odčitavanjem ločenega obračunskega merilnika toplote. Za obdobje, ko je toplotni merilnik ali vodomer v toplotni postaji pokvarjen ali ni bil zagotovljen dostop do merilne naprave, se izračuna poraba toplote skladno s 34. in 35. členom Splošnih pogojev Energetike Maribor. Cena na enoto porabljene toplote je v EUR/kWh.

Kako se lahko priključim na omrežje daljinskega ogrevanja?

Postopek priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja poteka v dveh korakih:

 1. Postopek pridobivanja soglasja

Na podlagi pisne vloge ali ustne informacije pridobi investitor ali odjemalec mnenje Energetike Maribor o možnosti priklopa. Če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, vloži investitor ali odjemalec pisno vlogo za izdajo projektnih pogojev ali soglasja z naslednjimi prilogami:

a) za pridobitev projektnih pogojev: idejno zasnovo s situacijo objekta, z vrisano predvideno traso priključnega voda in lokacijo toplotne postaje, oceno priključne moči objekta

b) za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam: projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko in toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, ogrevanje sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekte strojnih in elektroinstalacij) in priključnega voda

Pozitivno soglasje k projektnim rešitvam je hkrati tudi dovoljenje za priključitev. Za enostanovanjske objekte izda Energetika Maribor soglasje k projektnim rešitvam na podlagi idejne zasnove s situacijo objekta, z vrisano predvideno traso priključnega voda in lokacijo toplotne postaje. K idejni zasnovi je treba predložiti tudi popis potrebnega materiala za priključni vod in toplotno postajo.

 1. Izvedba strojnih in elektroinstalacij priključnega voda in toplotne postaje

Vsa dela se izvajajo po projektni dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo soglasja. Dela lahko izvajajo za ta dela usposobljeni instalaterji. Distributivni nadzor nad deli vršijo strokovnjaki Energetike Maribor. Po končani izvedbi in uspešnem poskusnem obratovanju se investitor ali odjemalec dogovorita za kakovostni pregled, o katerem se izdela zapisnik. Po uspešnem kakovostnem oz. tehničnem pregledu, ki ga je treba opraviti, če je bilo za gradnjo toplotnih naprav izdano gradbeno dovoljenje, bodo strokovnjaki Energetike Maribor priključili toplotne naprave na omrežje daljinskega ogrevanja, če je bila sklenjena pogodba o dobavi toplote med Energetiko Maribor in odjemalcem ter so bili izpolnjeni vsi ostali pogoji iz Splošnih, tehničnih in drugih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje Mestne občine Maribor.

Kakšen je postopek pri reklamaciji?

Reklamacije računov porabljene toplote so možne pisno na naslov podjetja: ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Jadranska 28, 2000 Maribor, po faksu na številko (02) 332-17-11 ter po elektronski pošti na naslov info@energetika-mb.si. Odjemalci morajo reklamirati zaračunano storitev v osmih dneh po prejemu računa oziroma najpozneje do datuma zapadlosti računa.

Kakovost porabljene toplote (pretok ali temperatura) na odjemnem mestu reklamira odjemalec ali pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih v pisni obliki ali po faksu. Ustne reklamacije se upoštevajo le, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji dan potrjene v pisni obliki.